NOWOŚCI 2022

* * *

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

Konkurs na najładniejszą działkę w sezonie 2022 r
1. Najpiękniej zagospodarowana działka
2. Ciekawe nasadzenia
3. Rabaty kwiatowe
4. Uprawa warzyw oraz drzew i krzewów owocowych
5. Działka jako miejsce rekreacji i wypoczynku
6. Porządek na działce
7. Kompostowniki
8. Budki lęgowe dla ptaków i hotelik dla owadów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONKURSU.

KONKURS PLASTYCZNY

Zarząd ROD "HORYZONT" w Bydgoszczy ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 - 18 lat.
Temat konkursu: ,,Ogrody działkowe widziane oczami dziecka''.
Technika i format prac dowolna. Rysunki należy oddać do dnia 15 lipca 2022 r do Prezesa Ogrodu. Prace będą ocenione i nagrodzone.
Serdecznie zapraszamy chętne dzieci do udziału w konkursie.

ROCZNA OPŁATA DZIAŁKOWA 2022

ROCZNĄ OPŁATĘ DZIAŁKOWĄ ZA ROK 2022 NALEŻY UISZCZYĆ
DO 30 czerwca 2022 r
ZGODNIE Z PODJĘTYMI UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA.

WYWÓZ PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH

27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
20 lipca
18 sierpnia
28 września
12 października (ostatni wywóz)

W związku z powyższym prosimy działkowców o wystawianie w/w przedmiotów na dwa dni przed wywozem.
Z góry dziękujemy Zarząd ROD 'HORYZONT"

WALNE ZEBRANIE - 23 IV 2022

Zarząd ROD ,,HORYZONT'' informuje, że w dniu 23 kwietnia 2022r o godz. 11.30 w świetlicy Ogrodu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

UCHWAŁA Wewnętrzna nr 1/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego

§ 1.
W związku z corocznymi opóźnieniami w zaleganiu i uiszczaniu opłat za zużycie prądu w wyznaczonym terminie (tj. do 10 każdego m-ca) przez użytkowników działek Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia wyłączyć każdorazowo dopływ prądu każdemu użytkownikowi na jego działce, jeżeli zaległość w opłacie za zużycie prądu przekracza 100,00 zł.

§ 2.
Opłata za ponowne włączenie dopływu prądu i zaplombowanie licznika wynosić będzie każdorazowo 50,00 zł i w całości obciąży użytkownika działki.

§ 3.
Zarząd powoła komisję społeczną, która sporządzi protokół z wyłączenia energii elektrycznej użytkownika działki, u którego powstała zaległość. Wyłączenie prądu nastąpi po przekroczeniu miesięcznego terminu płatności.

§ 4.
Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd do wyłączenia dopływu energii elektrycznej bez ponownego wezwania do uregulowania zaległości. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA Wewnętrzna nr 2/2022 w sprawie parkowania samochodów na alejkach ogrodowych

1. Wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany co zostało zapisane w Ustawie o ROD. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady:
- działkowiec , który chce dowieść na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub wywieżć elementy z rozebranej altany lub jej wyposażenia, może za zgodą Zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu
- użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością, która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się zgodnie z Regulaminem ROD § 70 zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować miejsce postojowe . Parkowanie samochodu na ogrodowych alejkach nie jest możliwe. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służbom ratunkowym.

Regulamin ROD zabrania:
- parkowania na terenie ROD poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD
- mycia i naprawiania na terenie ROD, także na miejscach postojowych wszelkich pojazdów mechanicznych

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym rozdawane były obowiązujące deklaracje dotyczące żródeł ciepła i żródeł spalania paliw oraz zmiany w opłatach ogrodowych. Te dokumenty obowiązują każdego działkowca.

OTWARCIE BRAM - 01.04.2022 (piątek)

Zarząd ROD ,,Horyzont" informuje, że z dniem 01.04.2022 nastąpiło otwarcie wszystkich bram.

WŁĄCZENIE WODY - 02.04.2021 (sobota)

Zarząd ROD 'Horyzont" informuje, że w dniu 02.04.2022 nastąpiło włączenie wody.

WALNE ZEBRANIE - 12 VI 2021 - SOBOTA

Zarząd ROD ,,HORYZONT'' informuje, że w dniu 12 CZERWCA 2021r. (SOBOTA) odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze w świetlicy Ogrodu.

z o b a c z     w i ę c e j

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH W SEZONIE 2021

(przedmioty przeznaczone do odbioru należy wystawić dzień przed wywozem)

            DATA
1)       28 kwiecień 2021 ŚR
2)       26 maj 2021 ŚR
3)       23 czerwiec 2021 ŚR
4)       21 lipiec 2021 ŚR
5)       18 sierpień 2021 ŚR
6)       15 wrzesień 2021 ŚR
7)       27 październik 2021 ŚR
     

NIE WYSTAWIAMY :
styropianu
odpadów poremontowych
ram okiennych z szybami
gruzu (wywóz we własnym zakresie)
opon
farb
     

WYSTAWIAMY :
sprzęt sportowy
huśtawki
dywany
materace
wykładziny
meble, meble ogrodowe

OPŁATY ROCZNE 2021

Zarząd ROD ,,Horyzont'' informuje, że istnieje możliwość wpłat zaliczkowych na poczet opłat ogrodowych w wysokości 400 zł.z o b a c z     w i ę c e j    (pełny wykaz opłat)

K O M U N I K A T

1.Sezon działkowy w roku 2021 trwał będzie od 01.04.2021 do 31.10.2021

2. Od 01.01.2021 następuje zmiana w opłatach za wywóz odpadów komunalnych (wykaz opłat zamieszczony w gablotach i na stronie internetowej).3. W okresie jesienno-zimowym wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie od:
01.01.2021 - 31.03.2021
01.11.2021 - 31.03.2022

Terminy dotyczą wyłącznie i tylko wyłącznie tych, którzy pozostają na okres jesienno-zimowy w ogrodzie (oni za to płacą). Działkowcy przebywający chwilowo w ogrodzie, w okresie jesienno-zimowym, śmieci zabierają ze sobą.

4. Od 01.04.2021 - 31.10.2021 Wywóz odpadów komunalnych obowiązywał będzie wszystkich działkowców (Wykaz opłat w załączniku na rok 2022, marzec).

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (OD 01.01.2021)

Od 01.01.2021 następuje zmiana w opłatach za wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości niezamieszkałych.

Stawki opłat (zł):

Lp. Rodzaj i pojemność pojemnika lub worka odpady zmieszane (resztkowe) metale i tworzywa sztuczne papier szkło bioodpady
1 pojemnik 120 l 5,91 5,91 5,915,915,91
2 pojemnik 240 l 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82
3 pojemnik 660 l 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
4 pojemnik 1100 l 54,18 54,18 54,18 54,18 54,18
5 pojemnik 2500 l 123,13 123,13123,13123,13 123,13
6 pojemnik 5000 l 246,25 246,25246,25246,25 246,25
7 pojemnik 7000 l 344,76 344,76344,76344,76 344,76
8 pojemnik 10000 l 492,51 492,51492,51492,51 492,51
9 pojemnik 24000 l 1182,02 1182,021182,021182,02 1182,02
10 pojemnik 36000 l 1773,03 1773,031773,031773,03 1773,03
11 prasokontener 8000 394,01 394,01 394,01 394,01 394,01
12 pasokontener 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51
13 prasokontener 20000 l 985,02 985,02 985,02 985,02 985,02
14 pojemnik 60 l - uzupełnienie
do pozostałych pojemników
2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
15 pojemnik 80 l - uzupełnienie
do pozostałych pojemników
3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
16 worek 120 l 16,93 16,9316,9316,93 16,93
17 worek 240 l 33,86 33,8633,8633,86 33,86


WALNE ZEBRANIE - 11 VII 2020 - SOBOTA godz.11.00

Zarząd ROD ,,HORYZONT'' informuje, że w dniu 11 LIPCA 2020r. (SOBOTA) odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze w świetlicy Ogrodu.

z o b a c z     w i ę c e j

SPRAWY WAŻNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY, STATUTU I REGULAMINU

1.Działkowiec jest uprawniony do:

- zagospodarowania działki zgodnie z Ustawą i Regulaminem,
- korzystania z biblioteki ogrodowej,
- uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD,
- zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD.

2.Działkowiec ma obowiązek:

- przestrzegać ustaw (np. o zamieszkiwaniu),
- przestrzegać Regulaminu i Statutu PZD w zakresie określonym w ustawie,
- uiszczać opłaty ogrodowe w określonym terminie,
- aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego.

3. Działkowiec, który łamie przepisy wynikające ze Statutu PZD nie może pełnić ważnej funkcji ROD i nie może prowadzić walnego zebrania.

4. Zarząd ROD "Horyzont" informuje:

- zamieszkiwanie w ROD jest zabronione (§ 7R),
- wielkość altany w ROD nie może przekraczać 35m2 w obwodzie,
- każdą budowę i rozbudowę altany należy zgłaszać do Zarządu (I wiceprezes Jerzy Brewka) poprzedzoną projektem do akceptacji,
- każda altana ponadnormatywna zgłoszona być musi do Nadzoru Budowlanego,
- informacji w sprawie wycinki drzew zasięgnąć można u Społecznego Instruktora Ogrodu Zofii Walerowicz,
- alejki ogrodowe ze względów bezpieczeństwa muszą być przejezdne (nie wolno na nich parkować samochodów),
- w niedzielę nie używamy wiertarek i innego ciężkiego sprzętu,
- po nowelizacji ustawy o odpadach komunalnych, segregacja śmieci jest obowiązkowa,
- zainstalowanie monitoringu jest koniecznością,
- opłata za odpady komunalne w tym sezonie (do końca września wynosi 53zł),
- o sprzedaży działki należy poinformować Zarząd ROD,
- użytkownik działki odpowiada za wszystko, co dzieje się na jego działce. Złamanie regulaminu kilkakrotnie wiązać się może z pozbawieniem prawa do jej użytkowania (konsultacja z prawnikiem),
- Zarząd zgodnie z Regulaminem ma 2 miesiące na przyjęcie nowego użytkownika działki,
- awantury sąsiedzkie i zakłócanie miru rodzinnego należy zgłaszać do Straży Miejskiej i Policji. Zarząd ROD jest administratorem Ogrodu i nie posiada uprawnień wyżej wymienionych służb.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 3-IV-2020
w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD 3 kwietnia 2020 r.

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii (koronawirus)


Szanowni działkowcy!

Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, żc nic ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń -zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców - unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!
Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości - bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych - na działce w ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD 27.03.2020
w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD
w związku z ogłoszonym stanem epidemii (koronawirus)


z o b a c z     w i ę c e j

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Zarząd ROD "HORYZONT" uznał za pilne i konieczne ograniczyć działalność . Zarząd ROD ,,HORYZONT'' zdalnie za pomocą urządzeń informatycznych oraz poprzez kontakty telefoniczne podejmuje następujące decyzje:

Przede wszystkim przesunąć na inny termin WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW, Uchwała nr 44/2020 Krajowej Rady PZD.

Z tego powodu Zarząd ROD ,,HORYZONT'' wprowadza pobieranie zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości 350,00 PLN, Uchwała nr 5/2020 z dnia 14.03.2020r. Zarząd ROD ,,HORYZONT'' prosi o uiszczanie zaliczek przede wszystkim w formie bezgotówkowej na nasz rachunek bankowy.

Zarząd ROD ,,HORYZONT'' prosi działkowców o wykazanie się wysoką dyscypliną i odpowiedzialnością. Jednocześnie w tak trudnej sytuacji należy rozważyć umiarkowaną pracę na własnej działce.

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco zamieszczane będą komunikaty oraz informacje dotyczące naszego ogrodu.

SEGREGACJA ŚMIECIWALNE ZEBRANIE 16 marca 2019 r. (sobota)

16 marca 2019 r. w Domu Działkowca ROD ,,Horyzont'' odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2015-2018.

z o b a c z     w i ę c e j

28 LIPIEC 2018 (SB) - 35-LECIE OGRODU

Zgodnie z tradycją naszego Związku ROD ,,Horyzont" 28 lipca 2018 roku uroczyście obchodził 35 lecie powstania. Zaproszeni goście uświetnili swoją obecnością przygotowaną przez zarząd ROD imprezą okolicznościową.

z o b a c z     w i ę c e j

14 KWIETNIA 2018 (SB) - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD ,,Horyzont'' informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w dniu 14 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 w świetlicy Ogrodu ul. Biskupińska 11 w Bydgoszczy.
Początek obrad:
w I terminie - godz. 11.00
w II terminie - godz. 11.30

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ODBYTEGO W DRUGIM TERMINIE SĄ WAŻNE BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW OBECNYCH NA ZEBRANIU.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE      01 IV 2017

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W tak piękną i słoneczną pogodę frekwencja była wysoka.

Na spotkanie przyszło wielu użytkowników działek. Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił członek OZ PZD w Bydgoszczy p. Teodor Motała.

Zebranie otworzyła prezes Zarządu p. Barbara Jodłowska i przedstawiła warunki, które należy spełnić przy wyborze przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie na przewodniczącą zebrania wybrano p. Jolantę Paluszek.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2016. W dalszej części przedstawiono również preliminarz finansowy i projekt planu pracy na rok 2017. Podjęto też kilka ważnych uchwał dotyczących m.in. wysokości opłat ogrodowych, które nie uległy zmianie. W dyskusji omówiono sprawy bieżące Ogrodu.

Na zakończenie zebrania prezes podziękowała członkom Zarządu ROD ,,Horyzont'' za wspaniałą pracę i wielkie zaangażowanie w życie Ogrodu. Szczególne podziękowania za pracę na rzecz Ogrodu przekazała gospodarzowi p. Ryszardowi Gablickiemu.

Zebranie zakończyła przekazaniem życzeń na Święta Wielkanocne.


z o b a c z     w i ę c e j

KOMPOSTOWNIK OGRODOWY - ZLIKWIDOWANY

Kompostownik ogrodowy na polu został zlikwidowany.
Pocięte gałęzie oraz trawę prosimy wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zielone (oznakowane) postawione na parkingu.

DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie naszego ogrodu zobowiązuje się właścicieli psów do trzymania czworonogów na swoich działkach.
Każde wyjście psa poza ogrodzenie działki i bieganie bez właściciela, smyczy i kagańca po alejkach ogrodowych zgłaszane będzie do straży miejskiej.
Treść tego komunikatu reguluje uchwała zarządu ROD "Horyzont" nr 9/ 2016.

6 SIERPNIA 2016 - ZABAWA TANECZNA

W sierpniowe sobotnie popołudnie spotkali się przy kawie zaproszeni goście na podsumowanie konkursu na najładniejszą działkę sezonu 2016r. Podczas spotkania nagrodzonych i wyróżnionych dyplomami oraz upominkami uhonorowali Prezes i Viceprezes Ogrodu.

Po części oficjalnej rozpoczął się bal działkowca, na którym uczestnicy przy wspaniałej muzyce bawili się do rana.


z o b a c z     w i ę c e j

16 KWIETNIA 2016 - WALNE ZEBRANIE

16 kwietnia 2016 roku w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem przedstawiciela OZ PZD w Bydgoszczy, pana Jana Maleszy. Zebranie otworzyła prezes ogrodu, p. Barbara Jodłowska.
Na przewodniczącą obecni powołali panią Jolantę Paluszek, a osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji była pani Bogumiła Jaguszewska.

Omawianymi zagadnieniami było m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu ROD Horyzont za rok 2015, projekt planu pracy i preliminarz budżetowy na rok 2016. Poruszona została kwestia zamieszkiwania na terenie ogrodu oraz sprawy związane z bezpieczeństwem i wypoczynkiem, w tym konkurs na najładniejszą z działek. Ustalono również wysokość stawek i opłat za ich użytkowanie.


11 KWIETNIA 2015 - WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się w sobotę 11 kwietnia 2015 r. w świetlicy Ogrodu przy ul. Biskupińskiej 11 w Bydgoszczy.


c z y t a j    w i ę c e j

14 WRZEŚNIA 2014 - ZEBRANIE STATUTOWE

W niedzielę 14 września 2014r. odbyło się zebranie statutowe, które miało na celu wybór stowarzyszenia ogrodowego.


c z y t a j    w i ę c e j

9 SIERPNIA 2014 - DZIEŃ DZIAŁKOWCA W NASZYM OGRODZIE

W drugą sobotę sierpnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działkowca i podsumowanie konkursu ,,Najciekawsza Działka sezonu 2014r.''
Działki nagrodzone: 1, 8, 38, 68, 61, 62
Działki wyróżnione: 20, 27, 35, 55, 58, 50
i szczęśliwa 13-tka zawsze pięknie prezentujących się działek: 4, 5, 7, 10, 23, 29, 31, 45, 49, 51, 56, 63, 70

Nagrodzeni, wyróżnieni i pozostali działkowcy bawili się wieczorem podczas zorganizowanej zabawy tanecznej

c z y t a j    w i ę c e j

7 CZERWCA 2014 - DZIEŃ DZIECKA

Zarząd ROD ,,Horyzont'' zaprosił wszystkie dziecie na DZIEŃ DZIECKA
spotkanie odbyło się 7 czerwca 2014 (sobota) w Świetlicy Ogrodu


c z y t a j    w i ę c e j

29 MARCA 2014 - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się 29.03.2014 w świetlicy Ogrodu.c z y t a j    w i ę c e j

,,DZIAŁKI PO BITWIE'' artykuł - Ewa Wesołowska

Walka o dusze
PZD na uprzywilejowanym
Co daje ustawa ?
Nie ma nic za darmo

c z y t a j    w i ę c e j

13 LIPCA 2013 odbyło się
OTWARTE ZEBRANIE ZARZĄDU

Tematami spotkania były: aktualna sytuacja w PZD i ROD ,,Horyzont'', sytuacja finansowa Ogrodu, plany na najbliższe miesiące, ubytki wodne, gospodarka śmieciami

02.02.2013 na posiedzeniu Zarządu ROD ,,Horyzont''     pani U. Walusiak i K. Jaszczołt złożyły rezygnację z funkcji prezesa i vice-prezesa Ogrodu ,,Horyzont''. Rezygnacje zostały przyjęte. Funkcje Prezesa Ogrodu powierzono pani Barbarze Jodłowskiej a Vice-prezesa pani Zofii Walerowicz.